MY MENU

ประตูเหล็กกันเสียง

ประตูกันเสียง สำหรับห้องที่ต้องการไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้อง ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการ ให้เสียงกระจายออกไปด้านนอก ออกแบบและผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถกันเสียงได้ดี สามารถนำไปใช้กับ ห้องซ้อมดนตรี, ห้องทดสอบเสียง ห้องประชุม, ห้องอัดรายการทีวี / วิทยุ, ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล, ห้องทดสอบผู้ป่วยพิการทางหู เป็นต้น